Limit 33 miesięcy dotyczy również Cudzoziemców

W przypadku zatrudnienia cudzoziemca na terenie państwa polskiego zastosowanie mają regulacje polskiego Kodeksu pracy, jeżeli nie zostały skutecznie wyłączone. Dotyczy to również pracy na podstawie umów na czas określony.

W sytuacji gdy okres zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż 33 miesiące lub gdy liczba zawartych umów jest większa niż 3, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie tego okresu lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony – dotyczy to również cudzoziemców, ponieważ Ustawodawca nie przewidział żadnych wyjątków w zakresie zawierania umów na czas określony z cudzoziemcami.

Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców wydawane są na czas określony i w momencie podpisywania umowy o pracę nie wiadomo, czy po okresie upływu ważności zezwolenia cudzoziemiec otrzyma kolejne zezwolenie czy kartę pobytu. Może więc zdarzyć się, że po zakończeniu trzeciej umowy na czas określony cudzoziemiec otrzyma kolejne terminowe pozwolenie na pracę, podczas gdy pracodawca wyczerpał już limit umów na czas określony. Po wyczerpaniu limitu 3 kolejnych umów na czas określony lub czasu 33 miesięcy zatrudnienia terminowego z cudzoziemcem można zawrzeć tylko umowę na czas nieokreślony, nawet gdy cudzoziemiec posiada jedynie terminowe pozwolenie na pracę. W przypadku ewentualnego nieprzedłużenia karty pobytu pracownika na kolejny okres obowiązek świadczenia pracy wygaśnie z mocy prawa.

Źródło: http://inforfk.pl/aktualnosci/340448,Cudzoziemcow-tez-dotyczy-limit-33-miesiecy.html?pozycja=2&utm_source=InforOrganizer&utm_medium=wersja1.5&utm_campaign=getNews&utm_content=organizerinforfk