Prawo zamówień publicznych – Nowe zasady

Obowiązek zatrudniania na etat, gdy spełnione są kryteria kodeksowe, upowszechnienie kryteriów pozacenowych i możliwość zlecania „spółkom-córkom” zadań bez przetargów (tzw. in-house) wprowadza m.in. nowela Prawa zamówień publicznych, która w czwartek wchodzi w życie.

Głównym celem noweli Prawa zamówień publicznych było wdrożenie unijnych dyrektyw. Nowela wprowadza także obowiązek zatrudniania na umowy o pracę przy zamówieniach publicznych, gdy spełnione są kryteria Kodeksu pracy oraz ograniczono ,możliwość korzystania z kryterium najniższej ceny. Zamawiający będą mogli zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60 proc., jeżeli przedmiot zamówienia ma ustalone standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.

Wprowadza także nowy tryb udzielania zamówień – partnerstwo innowacyjne, którego celem jest promowanie innowacyjności w systemie zamówień publicznych, umożliwiające zamawianie nieistniejących jeszcze technologii i łączenie w ramach jednej procedury różnych etapów prac B+R, a nawet wdrożeń.

Ponadto podmiot zamawiający będzie mógł powierzyć określone zadania swojej „spółce-córce”, gdy jej działalność w ponad 90 proc. koncentruje się na powierzanych zadaniach (tzw. in-house), za wyjątkiem odbierania śmieci z terenów niezamieszkałych, takich jak biura, fabryki czy sklepy. Jeżeli rada gminy postanowi o odbieraniu odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest zobowiązany zorganizować przetarg. Organ nadzorujący zamawiającego będzie miał też możliwość skontrolowania prawidłowości udzielenia zamówienia w trybie in-house. Jeżeli zostaną stwierdzone braki podstaw formalno-prawnych do udzielenia takiego zamówienia, organ nadzorujący będzie mógł nakazać odstąpienie od umowy, a jeśli zamawiający się nie dostosuje, wystąpić o jej unieważnienie.

Ograniczone zostają m.in. wymogi formalne na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia: np. podstawowe obowiązki wykonawców ograniczają się do składania oświadczenia o spełnianiu warunków w formie ustandaryzowanego tzw. jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, które zwalnia zamawiającego z obowiązku formalnego badania zaświadczeń urzędowych przedłożonych przez wszystkich oferentów. Wprowadzono również zasadę, że dokumentów można żądać wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Nowela ma służyć zwiększeniu udziału małych i średnich przedsiębiorstw w przetargach, poprzez m.in. ograniczenie żądań spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej, uproszczenie procedur przy udzielaniu zamówień społecznych, umożliwienie zastosowania kryteriów jakościowych takich jak dostępność, ciągłość i trwałość oferowanych kluczowych usług. W noweli przewidziano także zwiększenie pewności prawnej w zakresie dopuszczalnej zmiany umowy, co powinno umożliwić większą elastyczność i szybkie dostosowanie się do zmieniających się okoliczności faktycznych i prawnych związanych z realizacją zamówień publicznych.

Nowela zakłada także elektronizację procesu udzielania zamówień publicznych, która ma być powszechna od kwietnia 2018 r. Polega ona na wprowadzeniu obowiązkowej komunikacji elektronicznej między wykonawcą a zamawiającym. Wymóg ten ma dotyczyć najważniejszych dokumentów w postępowaniu. Ustawodawca przewidział jednak sytuacje, kiedy zamawiający będzie mógł odstąpić od wymogu użycia elektronicznych środków komunikacji przy składaniu ofert.

Nowela ma też pomóc w ograniczaniu konfliktu interesów przy zamówieniach, dzięki uszczegółowieniu i rozszerzeniu katalogu przesłanek będących podstawą do wykluczenia zamawiającego z przetargu.

Źródło: http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/prawo-zamowien-publicznych-nowe-zasady-,63,0,2130751.html