Jeśli zniszczysz towar – korekta VAT?

Jeżeli utrata lub zniszczenie towaru nastąpiło z przyczyn niezawinionych, to nie ma konieczności korekty VAT naliczonego.
Utrata i zniszczenie towarów (czy to na skutek zdarzeń losowych, czy to na skutek likwidacji) nie powoduje generalnie zmiany prawa do odliczenia skutkującej obowiązkiem dokonania korekty odliczonego podatku.
Utratę towaru trzeba właściwie udokumentować
Warunkiem jest odpowiednie (tj. wiarygodne) udokumentowanie i potwierdzenie kradzieży lub zniszczenia. Wynika to wprost z art. 185 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE. Na podstawie tego przepisu korekta nie jest dokonywana m.in. w przypadku należycie udokumentowanego lub potwierdzonego zniszczenia, zagubienia lub kradzieży własności (wyrok NSA z14 października 2010 r., nr I FSK 1450/09).
Zniszczenie z winy podatnika oznacza obowiązek korekty
Od tej zasady istnieje jednak wyjątek. Dotyczy on przypadków, gdy utrata lub zniszczenie towaru nastąpiło z przyczyn zawinionych przez podatnika (interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 29 września 2009 r., nr ILPP2/443-914/09-2/EN). Należy pamiętać, że przesłanką utraty prawa do odliczenia jest nie tyle samo zniszczenie towarów, co zmiana prawa do odliczenia.
Źródło: https://www.experto24.pl/podatki/vat-i-akcyza/jesli-pracownik-zniszczy-towar-mozesz-byc-zmuszony-do-korekty-vat.html#.V6HP5fbr3Dc , art. 185 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11 grudnia 2006 r. ze zm.),art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).